นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร

การให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม

หมายถึง ระบบการบริการที่จัดให้กับบุคคลที่มีความบกพร่อง หรือกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ทั้งการช่วยเหลือและการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับเพื่อให้ผู้ที่ได้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ตรงตามเป้าหมาย การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ขั้นตอนที่ 2 การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาหรือการส่งต่อ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความสามารถพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความก้าวหน้า และขั้นตอนที่ 7 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ

ห้องเรียน ออนไลน์

การร้อยวัตถุ

การแปรงฟัน

การใช้ช้อนในการรับประทานอาหาร

การทรงตัวในท่านั่ง

การหยิบจับวัตถุโดยใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับน้ิ้วอื่นๆ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขน

การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง

การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

การเดินข้ามสิ่งกีขวาง

การพูดหรือการสื่อสารด้วยวิธีอื่น

สื่อสอนออนไลน์ เรื่อง “กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อความผ่อนคลาย”

วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

กิจกรรมทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โครงการครูดีวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม"


ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครกิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๔


วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๕ ธันวาคม


AAR


กิจกรรมแบ่งรักปันไออุ่น สู่สังคม ครอบครัว สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔


กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย


กิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔


กิจกรรมครอบครัวแม่ พ่อ สานต่อพัฒนาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔


กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕


กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2565