นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 กิจกรรม Happy ปีใหม่ Party วันเด็ก 2556

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร มอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตามบ้านและชุมชน

การก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครแห่งใหม่ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/4993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2542) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการและมาตรการการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สาระสำคัญประการหนึ่งในโครงสร้าง คือ ให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทำและจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้บริการทางการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและดำเนินการระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน โดยมีเงื่อนไขในชั้นนี้ คือ ให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ของกรมสามัญศึกษาใน 35 จังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และเลือกโรงเรียนอื่นที่เหมาะสมเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดในอีก 40 จังหวัด สำหรับการจัดอัตรากำลังเข้าปฏิบัติงาน กระทรวงศึกษาธิการจะเกลี่ยอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่ขอตั้งอัตราใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา

ซึ่งมีอยู่ 63 จังหวัดให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และกรมสามัญศึกษามีคำสั่ง ที่ 1512 / 2543 ลงนามโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ให้นายเจริญ แจ่มใส อาจารย์ 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการประจำ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามาดำเนินการ ณ อาคารสามัญศึกษาจังหวัด (เดิม) ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2554-2558

“เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างสร้างสรรค์ ทั่วถึงและเสมอภาคภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไร้ข้อจำกัด”

ค่านิยมหลัก (Core Values)

  1. ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ
  2. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
  3. เชื่อใจกัน นับถือตนเองและผู้อื่นในสังคม
  4. ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  5. ทำงานเป็นทีมอย่างมีสัมฤทธิผล
  6. การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการแบบครบวงจร
  2. พัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการจัดการองค์ความรู้ (KM) เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  4. สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร และใกล้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีระยะการเดินทางโดยประมาณ 2 กิโลเมตร

Valid XHTML 1.0 Strict